Latest News

สุขภาพดีเพราะออกกำลังกาย

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพหลายรูปแบบโดยการกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลเรื่อง การมีสุขภาพดี

Continue reading “สุขภาพดีเพราะออกกำลังกาย” »

error: Content is protected !!